Sociální klima - kontakt


O nás


Mgr. Stanislav Ježek

hlavní řešitel

V současnosti zaměstnancem Masarykovy univerzity v Brně, kde na Fakultě sociálních studií pracuje v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny jako vědecký tajemník pracoviště. V doktorském studiu psychologie zde v současné době dokončuje svou disertaci na téma Sociální klima školy. V rámci svých doktorandských povinností se na Katedře psychologie Fakulty sociálních studií MU podílí na výuce (metodologie, statistiky a vedení diplomových prací).
» Další informace (www, e-mail, publikace)


Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

spoluřešitel

Je vedoucím Katedry sociálního lékařství na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Své odborné zájmy dělí mezi pedagogiku, psychologii a medicínu. Zabývá se v pedagogické psychologii komunikací a interakcí, styly učení u žáků a studentů, sociálním klimatem školy a školní třídy, učitelovým pojetím výuky a žákovým pojetím učiva. V medicínské oblasti se zabývá komunikací mezi lékařem a pacientem, pacientovým subjektivním pojetím zdraví a nemoci, strachem a bolestí u dětských pacientů, zvládáním zátěžových situací u zdravotnických pracovníků a dětských pacientů. Člen domácích vědeckých společností: Českomoravské psychologické společnosti, Asociácie školskej psychológie SR a ČR, Společnosti pro výchovu pracovníků ve zdravotnictví České lékařské společnosti J.E. Purkyně, České asociace pedagogického výzkumu, Společnosti pro studium a léčbu bolesti České lékařské společnosti J.E. Purkyně. Člen zahraničních vědeckých společností: International School Psychology Association, European Association for Research on Learning and Instruction, International Association for the Study of Pain. Člen odborných grémií: Akreditační komise vlády ČR, člen poradního sboru MŠMT ČR pro učitelské vzdělávání, člen poradního sboru Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR v Praze Člen redakčních rad: časopisů Pedagogika, Alma mater, Školský psychológ, Academia (Bratislava) Knižní publikace: Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele (2001), Mareš, J.: Styly učení u žáků a studentů (1998), Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J.: Pedagogický slovník- doplněné vydání (1998), Mareš,J. a kol.:Dítě a bolest (1997), Mareš,J., Slavík, J. Svatoš, T., Švec, V.: Učitelovo pojetí výuky (1996), Gavora, P., Mareš,J.: Anglicko-slovenský pedagogický slovník (1996), Mareš,J., Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole (1995), Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J.: Pedagogický slovník (1995). » Další informace (www, e-mail, publikace)


Mgr. Jan Mareš

spoluřešitel

V současnosti zaměstnancem Masarykovy univerzity v Brně, kde na Fakultě sociálních studií pracuje v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny. V doktorském studiu psychologie na Katedře psychologie FSS MU se v současné době snaží dokončit svou disertaci na téma Sociální klima školy jako teoretický i výzkumný problém. V rámci svých doktorandských povinností se na Katedře psychologie Fakulty sociálních studií MU podílí na výuce (psychologie výchovy a vzdělávání a vedení diplomových prací) a na Katedře psychologie Pedagogické fakulty MU se podílí na výuce psychologie pro budoucí učitele (pedagogická psychologie, sociální psychologie a vývojová psychologie). Člen domácích vědeckých společností: Asociácie školskej psychológie SR a ČR.
» Další informace (www, e-mail, publikace)


» zpět na hlavní stranuVšechna práva vyhrazena © 2003-2005 Jiří Mareš, Stanislav Ježek, Jan Mareš a autoři
Vzniklo s podporou grantového projektu GAČR 406/03/0940
na Fakultě sociálních studií MU v Brně a Lékařské fakultě UK v Hradci Králové
Webhosting gebbeth.cz