ANGLICKO-ČESKÝ TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍČEK POJMŮ SOUVISEJÍCÍCH S KLIMATEM ŠKOLY

Jiří Mareš, Stanislav Ježek

(2003 - 2005)» zpět na hlavní stranu

Pro vyhledávání ve slovníku použijte funkci hledání v dokumentu ve svém prohlížeči (kombinace kláves Ctrl+F), nebo následující odkazy:


A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A

abusive language vulgární mluva, urážlivá mluva

academic climate – 1. akademické klima, školní klima, 2. studijní klima

academic effectiveness – školní efektivita, efektivita (práce ) školy

academic emphasis – důraz na školu a školní záležitosti, akcent na akademický úhel pohledu, důraz na vzdělání (oproti výchově)

academic expectation – školní očekávání; očekávání, které má určitá osoba ve vztahu ke škole (např. rodič), očekávání toho, jak daleko to ve svém studiu dotáhnu

academic press – tlak na školní výkon, na školní výsledky

academic self-concept – školní sebepojetí, sebepojetí související se školou

acceptable behavior at the school akceptovatelné chování ve škole, přijatelné chování ve škole

acceptance of mediocrity – ztotožnění se s průměrností, snaha “nevybočovat”

accomodation to environment – akomodace prostředí, přizpůsobení se prostředí

accomplishment – 1. vykonání, splnění, provedení něčeho, 2. výsledek, 3. úspěch

achievement-oriented behavior – chování zaměřené na dosahování (co nejlepších) výkonů, výkonově orientované chování

active teaching – aktivní vyučování

actual environment – skutečné, reálné prostředí → na rozdíl od preferred environment

actual learning environment – skutečné, reálné učební prostředí

actual school skutečná škola, skutečný stav školy; na rozdíl od → ideal school

actual school profile – skutečný, reálný profil školy

ad libidum observation – volné, nestandardizované pozorování

affective outcome - afektivní, emoční výsledky

after-school environment – mimoškolní prostředí, prostředí po skončení školy

after-school experiences – mimoškolní zkušenosti, mimoškolní zážitky

after-school program – mimoškolní program

after-school scholar – pedagog mimoškolní výchovy (volnočasových aktivit)

agency aktérství, uplatnění, fungování

aloofness – odměřenost, rezervovanost, chladnost

alternative pedagogy – alternativní vyučovací postupy (nikoli alternativní pedagogika)

ambiance of caring – atmosféra péče, pečující atmosféra

antihero - antihrdina

antistudent sentiments protistudentské smýšlení, názory, postoje

assessment of climate - diagnostika klimatu

avoidance of innovation vynýbání se inovacímB

backmarker –outsider, jedinec bez šancí

base-line for change – startovní čára pro změnu, výchozí stav pro změnu

behavioral norms in school normy chování ve škole

behavioral rules – pravidla chování

buddy – 1. kamarád, 2. hovor. kámoš, “brácha”, 3. chlapec

bulding of study skills – vytváření studijních dovedností, učebních dovedností

bulletin board – nástěnka, vývěska

bureaucratic management strategy – byrokratický způsob řízení

benchmark“ data – data představující normuC

cafeteria workers – pracovníci školní jídelny

canteen – 1. bufet, 2. školní jídelna

career developement – kariérový růst, kariérový postup

celebration 1. oslava, slavnost, 2. ocenění, (příznivé) ohodnocení

centralization of authority – centralizování autority, soustředění autority na jedno místo, do jedněch rukou

ceremony 1. ceremoniál, obřad, 2. zvyklost, chování předepsané etiketou

change agent aktér změny; původce změny; příčina změny

change facilitator style – styl facilitátora změny; styl práce jedince, jehož úkolem je dosáhnout změny v dané instituci

child-school interface - styčná plocha mezi dítětem a školou, “rozhraní” mezi dítětem a školou

child’s school experience zkušenost dítěte se školou

childhood culture kultura dětství

children’s perspective of school dětské vidění školy, dětský pohled na školu

class loyalty – (žákova) loajálnost vůči třídě, oddanost třídě, poslušnost vůči třídě

class size – velikost třídy ve smyslu počet žáků ve třídě

classroom atmosphere – atmosféra třídy, atmosféra v hodině

classroom management – řízení třídy, řízení ve třídě, zvládání třídy

classroom observation – pozorování ve třídě, pozorování třídy, pozorování vyučovací hodiny ve třídě

classroom settings – prostředí třídy; prostředí, v němž probíhá vyučovací hodina

classroom teaching - vyučování ve třídě

classroom-level implementation implementace na úrovni (školní) třídy → school-level implementation

climate factor – faktor klimatu, klimatický faktor

climate issue – problémy, otázky týkající se klimatu

climate survey –zjišťování klimatu (obvykle dotazníkové)

cliqueness – vytváření klik, přítomnost klik

closed organization – uzavřená organizace (ve smyslu analogickém k uzavřené mysli)

closing rituals – závěrečné rituály, rituály uzavírající určitou etapu (života ve škole)

cocurricular activity – mimoškolní vzdělávací aktivita, která se započítává do studia (např. účast na konferenci, exkurze)

cofacilitator spolufacilitátor, pomocník facilitátora

collaborative reasoning kooperativní usuzování, společné promýšlení

collective expectation – kolektivní očekávání, hromadné očekávání

collective perception of climate – hromadné, společné, sdílené vnímání klimatu

collegial behavior – kolegiální chování

collegiality kolegialita, kolegiální chování

colorful atmosphere – svérázná, osobitá, zajímavá, mnohotvárná atmosféra

commemorative event vzpomínková událost, událost na paměť někoho, něčeho

community image of the school image, obraz školy v komunitě

community level control of the school – komunitní úroveň řízení a kontroly školy; jde o vliv komunity na chod dané školy → na rozdíl od institutional level, managerial level, technical level

community member – člen komunity, člen společenství (obklopujícího školu)

competitive environment – soutěživé prostředí

composite school effectivenes indicator – složený indikátor efektivity školy, agregovaný indikátor, měřítko

compositional effectkompozitní efekt, složený efekt

constructivist classroom – třídy, v nichž je výuka koncipována konstruktivisticky

contemporary tone of the school aktuální naladění školy

context of schooling – kontext vzdělávání

contextual problem – kontextový problém, problém vyplývající z kontextu

cooperative work –kooperace, spolupráce

corporal punishment – tělesný trest

corrective instruction – vyučování/učení zaměřující se na nápravu chyb (v již naučeném)

course track – studijní plán/program

crowd 1. tlačenice, 2. dav, houf, 3. parta, klika

crowding – (subjektivně vnímaná) omezenost prostoru, naplněnost prostoru; liší se od → spatial density

cultural cohesion – soudržnost kultury, kulturní integrita

cultural milieu of school – kulturní prostředí školy

cultural patterns – kulturní rysy, prvky, vzorce

culture shaping – formování kultury

curricular demands – kurikulární požadavky

curricular time kurikulární čas, časová dimenze kurikula

curriculum – kurikulumD

daily routine každodenní, rutinní praxe; obvyklý, běžný postup

demandingness - náročnost

demeanor – 1. chování, vystupování, 2. způsoby

demonstration lesson – ukázková hodina

department community – 1. komunita učitelů vyučujících tentýž vyučovací předmět, 2. komunita pracovníků katedry (na vysoké škole)

desired output – žádoucí výsledek

despondent culture pokleslá kultura

diagnostic tool – diagnostický nástroj

differentiation of instruction – diferenciace výuky; rozdělení třídy do skupin podle určitých kritérií a odlišná práce s každou skupinou

direct climate measure – přímé měření/měřítko klimatu (školy)

directive behavior – direktivní chování

directive regime direktivní systém řízení

disaffected behavior vzpurné chování, provokující chování

discipline incident – kázeňský přestupek

disciplining -ukázňování

discontent - nespokojenost

disengagement – nezapojení se, nezúčastňování se, neparticipování na něčem

disengagement behavior – nezúčastněné chování, neparticipující, vyhýbavé chování

dislike of school averze vůči škole, odpor vůči škole

disorganization – desorganizace, rozklad, nepořádek

disorganization dezorganizace, rozpad

disruptive behaviorrušivé chování, vyrušování

distinctive climate – osobité klima, charakteristické klima

district culture –kultura školského obvodu

disturbed child – neklidné dítě (ve smyslu doložené diagnózy); na rozdíl od → disturbing pupil

disturbing pupil – vyrušující žák; na rozdíl od → disturbed child

dogmatic behavior dogmatické, netolerantní chováníE

ecology of school ekologie školy

educational attainment prospěch ve škole, školní prospěch

educational commitment –přijetí vzdělání/vzdělávání za významnou hodnotu, „zapálenost“ pro vzdělání/vzdělávání, oddanost vzdělání/vzdělávání

educational community – vzdělávací komunita

educational environment – edukační prostředí, prostředí, v němž se uskutečňuje výchova a vzdělávání

educational establishment vzdělávací instituce

educational garage sale “pedagogický výprodej”, nabízení zastaralých poznatků

educational intervention výchovně-vzdělávací intervence

educational machinery edukační mašinérie, továrna na vzdělávání

educational outcomes – pedagogické výsledky, výchovně-vzdělávací výsledky

effective school – efektivní škola

egg-carton school škola podobná (svou koncepcí) platu na vejce

embedded school context – zakotvený školní kontext (termín Talbertové a McLaughlina); škola viděná v hierachii různých kontextů, od konkrétní školy až po hodnoty a normy celé společnosti

esprit de corps – duch soudržnosti, solidarity, jednotný duch

established negotiative environment

ex-pupil –bývalý žák

expectations about student behavior – očekávání vůči žákovskému chování

expectations about teacher behavior – očekávání vůči učitelskému chování

experienced learning environment – prožívané učební prostředí; užívá se přibližně ve stejném významu jako actual learning environment

experiential environment prostředí umožňující zkušenostní učení

expulsion – vyloučení ze školy

external feedback – vnější zpětná vazbaF

faculty culture –kultura pedagogického sboru, popř. výjimečně fakulty VŠ

faculty meeting – schůze učitelského sboru, porada učitelského sboru

faculty retreat – místo, kam se mohou uchýlit učitelé k odpočinku

faculty trust in colleagues – vzájemná důvěra mezi členy sboru

faculty trust in the principal – důvěra členů sboru v ředitele školy

favouritism – protěžování, nezasloužené zvýhodňování

fear of attending strach chodit do školy

fighting – pranice, rvačka

flexischool flexibilní škola

floor space podlažní prostor (např. školy)

folkway skupinové chování a/nebo myšlení

forced-choice technique – technika nuceného výběru/volby (při odpovídání)

formalization – formalizace, učinění z něčeho formální záležitost

fostering school community pečující komunita školy

friction – třenice, neshody, spory

frontrunner – premiant, nejlepšíG

gloom 1. smutek, beznaděj, 2. skleslost, deprese

goal-directed class – třída sledující určitý cíl, zacílená třída

grade profile – profil (postupného) ročníku; profil paralelních tříd v jednom ročníku, profil známek žáka?

grouping procedures – skupinové postupy (při učení); např. kooperativní vyučováníH

hall of honor síň slávy, síň (školních) tradic

hallway - chodba

harmonious school přátelská škola

headmaster - ředitel školy

headmistress - ředitelka školy

healthy learning environment – zdravé učební prostředí, zdravé prostředí pro učení

hierarchical environment – hierarchicky strukturované prostředí

hierarchy authority – hierarchičnost autority, delegace řížení

high-expectancy pupil – žák s vysokým očekáváním, žák od něhož se toho hodně očekává; na rozdíl od → low-expectancy pupil

high-risk school – (vysoce) riziková škola

high-track class - kurs/předmět pro nadané žáky; na rozdíl od → low-track class –

homecoming ceremony – slavnost (ples) při příležitosti ukončení studia na amerických středních školách

homeroom – místnost školní družiny; místnost, v níž žáci tráví dobu před začátkem vyučování či volné vyučovací hodiny

homeroom – místnost, v níž se žáci schází každý den před začátkem vyučování a v hodinách, kdy nemají vyučování

homeroom time – doba před vyučováním, kterou tráví žáci ve vyhrazené místnosti

homework – domácí úkol

hostile school environment – nepřátelské školní prostředíI

ideal learning environment – ideální učební prostředí

ideal school ideální škola, ideální stav školy; na rozdíl od → actual school

implementation implementace

implementation of innovation – zavádění inovací

important environment – důležité prostředí, prostředí důležité pro daného jedince či skupinu

independent practice – 1. samostatný postup, 2. samostatná praxe

indirect climate measure – nepřímé měření/měřítko klimatu

individual instruction – individuální výuka (tj. jeden učitel-jeden žák)

individualized instruction – individualizovaná výuka; učitel vyučuje celou třídu, ale individuálně se věnuje určitým žákům

indoor environment of school – vnitřní prostředí školy (z pohledu školní hygieny)

ineffective school – neefektivní škola

ineffective tradition nefunkční tradice

inexperienced teacher – začínající, nezkušený učitel

informal interaction neformální, neoficiální, přátelská interakce

initiation rituals přijímací rituály

inner-city school – škola ve vnitřním městě; u USA jsou často centra měst obývána sociálně slabšími vrstvami, a proto školy, které zde působí, mají nesnadnou práci

insider’s view of school pohled zasvěceného člověka na školu

institutional integrity of the school – institucionální integrita dané školy, schopnost odolávat tlakům prostředí (tj. komunity, školských rad a orgánů)

institutional level of control of the school – institucionální úroveň řízení a kontroly školy; jde o vztahování se školy k jejímu okolí, k dalším institucím, ke komunitě → na rozdíl od community level,managerial level, technical level

instruction for answering – pokyny pro odpovídání

instructional climate - klima výuky, klima ve výuce (chápane jako společná činnost učitele a žáků, tj. vyučování a učení)

instructional decision – výukové rozhodnutí, rozhodnutí (přijaté učitelem) během výuky

instructional process – proces výuky (tj. učitelova vyučování a žákova učení)

interracial friendliness přátelství mezi příslušníky různých ras

intimacy – 1. důvěrné přátelství, 2. intimita, intimnost

intimidation - zastrašování

intracultural diversity intrakulturní rozmanitost, rozdíly uvnitř (jedné) kultury

involvement – 1. zapojení, zaangažovanost, 2. účast, participace, 3. nadšení, zapálenost pro něcoJ

journal narrative – deníkové vyprávění, příběh z deníku

just environment spravedlivé, férové prostředíK

key stories klíčové příběhy (vypravované ve škole)L

laboratory class – laboratoř, laboratorní, specializovaná učebna → na rozdíl od theory class

lack of leadership – absence (účinného) vedení

language of school jazyk školy, jazyk používaný ve škole

learner – 1. žák, 2. učící se jedinec, člověk v roli žáka bez ohledu na věk

learning community – učební komunita, učební společenství

learning environment – učební prostředí, prostředí pro učení

learning environment assessment – diagnostika učebního prostředí

learning environment instrument – nástroj pro měření učebního prostředí

learning organization – učící se organizace

liked environment oblíbené, preferované prostředí

lingo žargon, hantýrka

local school – místní škola, škola v dané obci, lokální škola

local school environment lokální školní prostředí

lounge – 1. hala, 2. sborovna

low-expectancy pupil - žák s nízkým očekáváním, žák od něhož se toho očekává málo; na rozdíl od → high-expectancy pupil

low-track class; kurs pro méně nadané žáky; na rozdíl od → high-track class

loyalty – loajalita, věrnost, oddanostM

malcontended pupil – nespokojený žák

management of changeřízení změny

managerial level control of the school – management školy; jde o organizaci a řízení chodu dané školy → na rozdíl od community level, institutional level, technical level

mark book – zápisník učitele, systém pro zaznamenávání výsledků žáka

memorial ceremonies vzpomínkové slavnosti

micro-setting of school mikroprostředí školy

milieu of school – podmínky (dané) školy; někdy se užívá v užším významu: (sociální, kulturní, etnické) složení žákovské populace, která navštěvuje příslušnou školu

minischool -miniškola

mission of the school poslání školy

mockery - výsměch, posměch

molar ecological environment – molární ekologické prostředí (pojem zavedený Bakerem)

morale of the place 1.morálka tohoto místa, pracoviště, 2. morálka této instituce

multilevel predictor – mnohoúrovňový prediktor - proměnná umožňující předpovídat na mnoha úrovních zkoumaného systémuN

name-calling - nadávání

naysayer – nesouhlasící jedinec, protestující jedinec (zejména v dotaznících)

negative culture negativní kultura, kultura stavějící na negativních hodnotách

negative group - negativní skupina, skupina stavějící na negativních hodnotách

negative subculture - negativní podskupina, podskupina stavějící na negativních hodnotách

negative tradition

negotiative environment dojednané prostředí

newer school – nová, moderní škola (budova)

nickname - přezdívka

non-alternative school nealternativní škola, standardní škola

non-curriculum part of school day – nevyučovací část školního dne, tj. přestávky, oběd apod.

non-friend - nekamarád

non-instructional activity – mimovýuková činnost

non-problematic behavior bezproblémové chování

nonrandom seating – záměrný zasedací pořádek

norms of collegiality normy kolegialityO

objective individual environment objektivní individuální prostředí; na rozdíl od → subjective individual environment

older school – stará škola (budova)

on-going interaction – probíhající interakce

open day ceremony – den otevřených dveří

open organization – otevřená organizace (ve smyslu analogickém otevřené mysli)

opportunity for advancement – 1. příležitost k dosažení pokroku, ke zlepšení se, 2. příležitost k postupu (v zaměstnání)

opportunity to learn – příležitost k učení, příležitost učit se

orderliness of school – uklizenost, upravenost školy, řád ve škole

orderly environment – 1. ukázněné prostředí (školy), 2. upravené, uklizené prostředí

organizational anxiety – sdílená úzkost mezi pracovníky organizace

organizational climate of school – organizační klima školy

organizational commitment – 1. věrnost organizaci, 2. organizační závazky, povinnosti

organizational commitment pocit odpovědnosti vůči organizaci, věrnost oddanost organizaci, přijetí cílů a hodnot organizace za své

organizational culture – organizační kultura, kultura dané organizace

organizational decision – organizační rozhodnutí

organizational ethos – étos dané organizace, „duch“ organizace

organizational health – zdraví (dané) organizace

organizational life – organizační život

organizational milieu of school – organizační prostředí školy

organizational practices – zaběhané zvyklosti, postupy

organizational structure – organizační struktura, organizační uspořádání

out-of school contextmimoškolní kontext

overt behavior 1. otevřené chování, 2. zjevné, manifestované chováníP

pacing of instruction – tempo výuky, rychlost výuky

parent conference – schůzka s rodiči

parent involvement – participace rodičů, zapojení rodičů

parents´ aspiration – rodičovské aspirace, aspirace rodičů

participative supervision – kolegiálně pojatá hospitace

participatory decision making – spolupodílení se na rozhodování

peer mediation program program výcviku studentských mediátorů, tj. Studentů, kteří pomáhají řešit konflikty mezi spolužáky

pep rally – shromáždění lidí, jehož účelem je vzbudit nadšení pro určitou věc

perception of classroom environment – vnímání prostředí školní třídy, vnímaní prostředí vyučovací hodiny

personal relationship – osobní vztahy, soukromé vztahy, důvěrné vztahy

personal relevance – osobní důležitost, závažnost pro daného jedince

personalization of instruction – personalizace výuky; vyšší stupeň individualizace výuky, kdy vyučujícího zajímá osobnost žáka, nejenom jeho školní výkony

physical environment of the school fyzikální, materiální prostředí školy (světelné, akustické, teplotní, hygienické aj. podmínky)

physical structure of school – materiální podoba školy

place identity – identita místa (snaha mít “své stálé místo”)

playground – (školní) hřiště

playground behavior – chování na hřišti

pleasant atmosphere – příjemná, přívětivá atmosféra

policy maker – člověk podílející se na rozhodování o způsobu fungování institucí (např. školní politiky státu)

positioning – pozice, zaujímání (určité) pozice; termín Harrého jako dynamický protějšek statičtějšího pojmu role)

positive climate – pozitivní klima

positive culture pozitivní kultura

positive reinforcement – pozitivní zpevnění (termín z behavioristické psychologie)

post-intervention data data (získaná) po skončení intervence, postintervenční data

practitioner – praktik, odborník, profesionál

preferred environment – preferované prostředí → na rozdíl od actual environment

preschool staff pracovníci předškolní výchovy

prescribed curriculum – předepsané kurikulum

prevention curriculumkurikulum preventivního programu

prevention program preventivní program

previous school předchozí škola

pride in the school – hrdost na svou školu

principal – ředitel školy

principal influence – vliv ředitele školy

principal leadership - ředitelovo vedení, vůdcovské/vůdčí schopnosti ředitele

privacy-seeking vyhledávání soukromí

private school – soukromá škola

private world privátní svět, soukromý svět; na rozdíl od → public world

production emphasis – důraz na výsledky, důraz na výstupy

productive climate – produktivní klima

productive work environment – produktivní pracovní prostředí

professional climate in school - profesionální klima ve škole

professional collegiality – profesionální kolegialita

professional community of teachers – profesionální komunita učitelů, učitelstvo

professional competition – profesionální konkurence, soutěžení

professional competitiveness – profesionální rivalita, soutěživost

professional cooperation – profesionální spolupráce

professional duty – profesionální úkol, povinnost

professional growth - profesionální růst, profesionální rozvoj

professional need – profesionální potřeba

professional status – profesionální status

professional work climate – profesionální pracovní klima

professionalism - profesionalismus

progessive change – progresivní změna, progresivní posun, změna k lepšímu

program feasibility proveditelnost, aplikovatelnost programu

program fully implemented – plně implementovaný program, plně zrealizovaný program

property damage – poškozování majetku, poškozování cizích věcí

psyche of the school duše školy

psychosocial environment – psychosociální prostředí

public school – veřejná škola

public support – podpora ze strany veřejnosti

public world veřejný svět; na rozdíl od → private world

pupil compliance – tendence žáka vyhovět požadavkům

pupil solidarity žákovská solidarita

pupil’s manageability zvládnutelnost žáků

pupils’ report – žákova výpověď (např. o škole)

pupils’ theory of school žákova (subjektivní, implicitní) teorie o školeQ

quality of implementation kvalita implementace (změny)

quality of school life – kvalita školního života, kvalita života školy

quality of teaching – kvalita vyučování (chápaného jako činnost učitele)R

real-life setting podmínky reálného života

real-word setting podmínky reálného světa

reassessment – opakované vyšetření, diagnostika

regular classroom instruction – běžná výuka, obvyklá výuka, tradiční výuka

regular setting arrangement – obvyklý, ustálený zasedací pořádek

reinforcement of culture – posilování kultury

reorganization of classes reorganizace (školních) tříd

reorganization of grades reorganizace (postupných) ročníků

reorganization of school schedule reorganizace školního rozvrhu

reputation reputace, pověst

research-based strategystrategie vycházející z výzkumu

residential school – internátní škola

residual problem – reziduální problém; zbývající, zbytkový problém

responsive environment vnímavé, citlivé prostředí

restrictive behavior – restriktivní chování, chování zakazující, omezující

restructuring school – 1. restrukturování školy, 2. vnitřní reforma školy

risk assessmentzjišťování (míry) rizika

role ambiguity – víceznačná, nejasná role

rough-and-tumble – (závažná) rvačka, bitka

routine behavior – rutinní, běžné, obvyklé, normální chování

routinization – rutinizace, udělání z něčeho rutinní záležitost, dosažení rutiny v něčem

rumormonger klevetník, pomlouvač, šiřitel drbů

rural school – venkovské škola, vesnická školaS

saboteur – sabotér, ničitel, škůdce

sad school – neradostná, bezútěšná, ponurá škola

safe school environment – bezpečné prostředí školy; prostředí bezpečné především pro žáky

sanction – 1. sankce, nápravné opatření, 2. souhlas, schválení

scholar – 1. odborník, 2. vědec, badatel, akademik

school administrator – administrativní pracovník školy, manažer školy

school affairs záležitosti školy

school architecture architektura školy, školní architektura

school assembly – celoškolní setkání žáků s učiteli

school assignment – školní úloha

school atmosphere – atmosféra školy, školní atmosféra

school autonomy autonomie školy

school banner - prapor školy (často s heslem)

school benefactor – 1. patron školy, 2. sponzor školy

school board – školní tabule

school boundary – hranice školy (materiálně i přeneseně)

school breaktime – přestávky ve škole

school building – budova školy, stavba školy

school change změna školy

school climate – klima školy, školní klima

school climate improvement – zlepšování školního klimatu

school climate profile – profil školního klimatu

school climate strategie – strategie týkající se školního klimatu

school commemoration day – školní vzpomínková oslava

school community - komunita lidí spojených se školou

school culture – kultura školy (s akcentem na antropologický přístup)

school day – vyučovací den

school decentralization decentralizace řízení školy, decentralizace školského systému

school demandingness náročnost školy (na žáka)

school disorder množství kázeňských přestupků ve škole

school district – školský obvod

school educational climate – školní výchovně-vzdělávací klima, edukační klima školy

school effectiveness – efektivita (práce) školy

school environment – prostředí školy

school event – školní událost, událost v životě školy

school governance structure – struktura systému dohledu nad školou

school happening – školní akce

school history historie školy

school homepagedomácí stránka školy (na internetu)

school hour – vyučovací hodina

school improvement – zlepšování školy, zkvalitňování školy

school improvement plan plán na zlepšení školy

school insider znalec školy, osoba, která zná školu zevnitř

school learning environment – prostředí pro školní učení, učební prostředí školy

school life – život školy, školní život

school office – kancelář školy, administrativní sekce školy

school organization – organizace školy

school peripheryprostory přilehlé pozemkům školy

school personnel – personál školy, zaměstnanci školy

school policy – 1. přístup dané školy, koncepce dané školy, 2. školní politika

school process školní proces, proces odehrávající se ve škole

school push – tlak školy

school rally – školní shromáždění

school reform - reforma/reformy školy

school reform – školská reforma, reforma školy

school regime režim školy, způsob řízení školy

school residency – pedagogická praxe ve škole, např. praxe studentů učitelství

school responsiveness – vstřícnost školy (vůči žákům, požadavkům rodičů), ohled školy (vůči potřebám žáků)

school sector –sektor škol (sektor veřejných nebo soukromých škol)

school security - bezpečnost ve škole, zajištění pocitu bezpečí a jistoty ve škole

school spatial boundaries prostorové hranice školy

school staff – zaměstnanci školy, pracovníci školy (i nepedagogičtí)

school stories historky týkající se školy, příběhy o škole

school storyteller vypravěč historek o škole

school style styl školy

school subject vyučovací předmět

school symbols symboly školy

school temporal boundaries časové hranice školy

school time - vyučování

school tour – prohlídka školy (návštěvníky)

school tradition tradice školy, školní tradice

school uniform školní uniforma

school values hodnoty dané školy

school vision – vize, idea, záměr školy

school work environment – prostředí pro školní práci, pracovní prostředí ve škole

school yard - školní dvůr

school-based decision making – rozhodování na úrovni školy

school-based preventionprevence prováděná ve škole

school-endemic factor – faktor specifický pro tuto školu

school-level environment – prostředí(na úrovni) školy; vedle prostředí (na úrovni) třídy

school-level implementation implementace na úrovni (celé) školy → classroom-level implementation

schooling – 1. výuka, vyučování, 2. školní docházka, 3. scholarizace

schooling – školní vzdělání, školní docházka

schoolwide – celoškolní

science laboratory classroom – 1. specializovaná přírodovědná učebna, přírodovědná laboratoř, 2. laboratorní výuka přírodovědných předmětů

secretive environment – uzavřené, rezervované, tajnůstkářské prostředí

self-contained class - (ve speciální pedagogice) třída pro žáky se speciálními výukovými potřebami, v níž dominuje individuální výuka; třída s tzv. neodborným vyučováním, kde jeden učitel učí všechny předměty

self-contained organization soběstačná organizace, samostatná organizace

self-discipline – sebekázeň

self-study (institutional) – studium sebe sama, autoevaluace (dané instituce); (2) samostatné studium?

senior staff – starší členové učitelského sboru

sense of belonging – pocit sounáležitosti, pocit, že někam patřím

sense of community – pocit společenství

serious acts of violence závažné projevy násilí

shared control – sdílená kontrola a řízení

shared decision-making – spolurozhodování

shared language – společný jazyk

shouting – křik, vykřikování

single sex schoolnekoedukovaná škola

site-specific strategy – lokálně specifická strategie

small group instruction – výuka v malých skupinách

social background – sociální zázemí (školy), sociální prostředí

social innovation sociální inovace

social order in school – sociální řád školy, sociální systém školy

social psychological climate –sociálně psychologické klima

social stereotype – sociální stereotyp

social system in the school – sociální systém v (dané) škole

space requirements (of educational activity) prostorové nároky, požadavky na prostor (pro pedagogickou činnost)

spartan furnishing of school – spartánské vybavení školy, úsporné vybavení školy

spatial density – naplněnost prostoru, “nahuštěnost” prostoru (ve fyzikálním smyslu); liší se od → crowding

spatial environment of learning prostor pro učení, prostředí pro učení

spatial proximity prostorová blízkost

spirit of camaraderie – kamarádský duch

spirit of caring – pečovatelský duch

spirit of school – duch školy

staff – 1. učitelský sbor, 2. pracovníci školy

staff development program – 1. program dalšího vzdělávání učitelů , 2. program zkvalitňování práce učitelského sboru na dané škole

staff freedom – volnost učitelského sboru; prostor pro vlastní rozhodování učitelského sboru

staff hiring – přijetí za člena učitelského sboru

staff meeting – schůzka učitelského sboru

staff member – člen sboru

stakeholder – 1. podílník, 2. zainteresovaný jedinec

standards of performance – výkonové standardy

stepchild – nevlastní dítě

stimulating environment – podnětné prostředí

stopping the school day – konec vyučovacího dne

stress-inducing environment – stresující prostředí

structured learning environment strukturované prostředí pro učení

student accomplishment – výsledky žáků

student achievement – žákovský (studentský) výkon

student apathy – žákovská (studentská) apatie, lhostejnost žáků

student bonding – vztahy mezi žáky, vytváření pozitivní vazby žáků k něčemu

student conduct žákovské chování

student courts – žákovský soud; alternativní soud složený převážně nebo úplně ze žáků; má pravomoc ukládat tresty za drobné žákovské přestupky

student drawing – žákovská (studentská) kresba (jako výzkumný nástroj)

student journal – žákovský (studentský) deník

student loitering – 1. žákovské zaostávání, loudání 2. žákovské poflakování se

student negotiation – žákovo (studentovo) vyjednávání

student tracking – difenciace žáků

student work – žákovská práce

student-centered orientation – zaměření na žáka (studenta)

student-perceived climate – žákem (studentem) vnímané klima

student-perceived environment – žákem (studentem) vnímané prostředí

students’s school experiences – školní zkušenosti žáků (studentů)

subenvironment – subprostředí, dílčí prostředí, část prostředí

subject-based trip - exkurze

subjective individual environment subjektivní individuální prostředí; na rozdíl od → objective individual environment

subjective reality subjektivní realita, subjektivně vnímaná realita

substitute teacher – suplující učitel

suburban school – příměstská škola, obvykle navštěvovaná převážně dětmi s rodin ze střední třídy

successful school úspěšná škola

superachiever – premiant, vynikající, nadprůměrný žák

superintendent – inspektor

supervision – supervize, hospitace

supportive behavior – suportivní, podpůrné chování, chování poskytující sociální oporu

supportive environment – suportivní prostředí, prostředí poskytující sociální oporu

suspension – 1. suspendování, zproštění funkce (učitele), 2. podmínečné vyloučení (žáka)

sustaining school climate – udržování klimatu školy (na žádoucí úrovni)T

task delineation – nastínění úkolu, zadání úkolu

task force – pracovní skupina, pracovní komise

task-oriented behavior – chování zaměřené na plnění úkolů

teacher as professsional – učitel jako profesionál

teacher autonomy – učitelská autonomie, nezávislost

teacher bias - 1. učitelův předsudek, 2. předpojatost učitel vůči něčemu či někomu

teacher certification – učitelova aprobace, učitelova aprobovanost

teacher commitment – oddanost učitele (své práci)

teacher effectiveness – učitelova efektivita (pedagogické práce)

teacher journal – učitelský deník

teacher supportiveness – učitelova schopnost být někomu oporou

teacher teaming – vytváření skupin spolupracujících učitelů

teacher-direct approach – přístup založený na dominanci učitele; učitel je ten, kdo předává poznatky, o všem v hodně rozhoduje

teacher’s action zone – učitelova akční zóna (ve třídě); ta část prostoru v učebně, kam se soustřeďuje učitelova činnost, zatímco jinou část učebny opomíjí

teacher’s insistence – učitelovo trvání na něčem, vyžadování něčeho

teacher’s pet – učitelův oblíbenec, miláček; preferovaný žák

teacher/student ratio - počet žáků připadajících na jednoho učitele

teachers’ job satisfaction učitelská spokojenost v práci, učitelská pracovní spokojenost

teachers’ lounge - sborovna

teaching experience – vyučovací praxe (učitele)

teaching routine – běžné vyučování, obvyklý postup při vyučování, běžná praxe při vyučování

teaching staff – učitelský sbor

team of teachers – tým učitelů, učitelský tým

team teaching – týmové vyučování; dva i více učitelů (tedy tým) společně vyučují v jedné hodině

teasing – posmívání se (někomu), utahování si (z někoho)

technical level control of the school – technická úroveň řízení a kontroly školy; úroveň, která se soustřeďuje na procesy vyučování a učení v dané škole → na rozdíl od community level, institutional level, managerial level

technological innovation – technologická, odborná inovace

territoriality teritorialita, snaha hájit své území

theory class – tradiční učebna → na rozdíl od laboratory class

time allocation – přidělení času (na určitou činnost)

time for instruction – vyučovací čas

time of learning – učební čas, čas pro učení

toxic culture – toxická kultura, zhoubná kultura

toxic school – 1. otravná škola, 2. nezdravá, škodlivá, zhoubná škola

transition ritual – rituál při přechodu z jednoho typu školy na druhý

transitional negotiative environment

treatment program - ozdravný program

truancy – chození za školu, záškoláctví

trust - 1. důvěra, víra, 2. svěřená funkce, zodpovědnost za něco, 3. správa majetku, 4. fond, nadaceU

ultimate outcome konečný výsledek

unannouced visit to classroom – neohlášená hospitace, nečekaná hospitace

underserved topicnedostatečně zajištěná oblast, téma, předmět

unhealthy climate – nezdravé klima

unit of analysis – jednotka analýzy

unresonable community pressures – 1. nerozumné tlaky dané komunity (na školu), 2. přehnané, přemrštěné tlaky dané komunity (na školu)

unresonable parental demands – 1. nerozumné požadavky řodičů, 2. přehnané, přemrštěné, absurdní požadavky rodičů

unstressful atmosphere - nestresující atmosféra, příjemná amosféra

untested item – neověřená, netestovaná položka (dotazníku)

unthreatening atmosphere – neohrožující atmosféra, přátelská atmosféra

unwilling to work – neochota pracovat

unwritten rules – nepsaná pravidla

urban school – městská školaV

visit to classroom – hospitaceW

warning signvarovné (výstražné) signály, varovné symptomy

whole-group approach – přístup založený na práci s celou třídou

winning organization – úspěšná organizace

withdrawn pupil – uzavřený, nespolečenský, samotářský žák

work environment – pracovní prostředí

work pressure – pracovní zátěž

work standardization – standardizování práce

working atmosphere – pracovní atmosféra

working community – pracovní společenství

working life of teacher – učitelův pracovní život

workplace - pracoviště

worksheet – pracovní list

worrying behavior – neklidné, ustarané chování, chování vyjadřující obavyY

yardstick – kritérium, měřítko, standard

yearly patters – (hovor.) každoroční žvanění, kecy (v rámci slavnostních proslovů)» zpět na hlavní stranu


Všechna práva vyhrazena © 2003-2004 Jiří Mareš, Stanislav Ježek a autoři
Vzniklo s podporou grantového projektu GAČR 406/03/0940
na Fakultě sociálních studií MU v Brně a Lékařské fakultě UK v Hradci Králové